Vi ha tuyến tiền liệt sẽ l rất nguy hiểm nếu như để dẫn tới vim tuyến tiền liệt mn tnh. V vậy cần phng ngừa khi vi ha cn chưa c triệu chứng.